ŚWIETLICA
PONIEDZIAŁEK

600 - 800

1230 - 1600

 

WTOREK

600 - 800

1230 - 1600

 

ŚRODA

600 - 1130

1300 - 1600

CZWARTEK

600 - 800

1230 - 1600

 

PIĄTEK

600 - 800

1200 - 1600  

 

W naszej szkole działa świetlica, która obejmuje opieką uczniów klas I - VI szkoły podstawowej oraz młodzież gimnazjalną oczekującą na zajęcia lekcyjne lub na autobus szkolny.

Plan pracy świetlicy jest integralną częścią planu pracy szkoły. Harmonogram dnia jest elastyczny, dostosowany do potrzeb dzieci, uwzględnia zajęcia pozalekcyjne, czas na zjedzenie posiłku, czas przeznaczony na odrabianie zadań domowych, odpoczynek - zabawy dowolne według zainteresowań oraz przebywanie dzieci na świeżym powietrzu.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał również rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.

W myśl założeń wychowawczych i realizacji planu opiekuńczo - wychowawczego w świetlicy prowadzone są zajęcia plastyczne, techniczne, językowe, czytelnicze, gry dydaktyczne oraz gry sportowe, a także zajęcia mające na celu pomoc uczniom w nauce, w odrabianiu lekcji.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

REGULAMIN ŚWIETLICY