HISTORIA
Szkoły Podstawowej w Lamkach

          Pierwsze wzmianki o szkole w Lamkach pochodzą z 1848 roku i dotyczą zapisu gruntów. We wsi były trzy budynki szkolne, które znajdowały się przy drodze Lamki -Swieligów. Najnowszym, bo wybudowanym około roku 1900 jest ten, który stał w miejscu dzisiejszej sali gimnastycznej. Była to siedziba szkoły, jej centrum. Tuż przy nim, w miejscu gdzie stoi nowy gmach, była tzw. "stara szkoła", budynek znacznie mniejszy od centralnego, również murowany, lecz wcześniej wybudowany, bo około roku 1860. Tuż przy szosie Ostrów - Krotoszyn stoi trzeci budynek szkoły tzw. "szkoła poewangelicka". Szkoła ta była przeznaczona do młodzieży niemieckiej, jednak po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 włączono ją do użytku szkoły polskiej. Obecnie w tym budynku mieszkają nauczyciele.
          Do II wojny ilość dzieci w szkole wahała sie w granicach 150-170. Kierownikiem szkoły od roku ok. 1900 był p. Kazimierz Karczewski, pracował na tym stanowisku do roku 1920. Następnie na krótko kierownictwo objął p. Grześkowski, który wkrótce opuścił Lamki zostawiając na stanowisku nowego kierownika p. Andrzejewskiego. Po nim od roku 1935 aż do wybuchu wojny kierownikiem szkoły był p. Józef Kolasa. Szkoła wg zapisów kronikarskich z tamtego okresu prezentowała wysoki poziom nauczania, miała też dobrych pracowników-nauczycieli w osobach p. Zofii Zwierzyckiej, p. Władysława Pawłowskiego oraz katechety p. Jana Chlebosia. Z tego też okresu zachowała się po dzień dzisiejszy dokumentacja szkoły. Do końca roku szkolnego 1938/39 na terenie szkoły działały takie organizacje jak PCK, Szkolne Koło Popierania Budownictwa Publicznych Szkół Powszechnych, Spółdzielnia Uczniowska, Koło Krajoznawcze oraz Szkolne koło Krucjaty Eucharystycznej. Istniało również Koło Opieki Rodzicielskiej, które z wielkim zrozumieniem współpracowało ze szkołą. Funkcjonowała również biblioteka uczniowska.
          Wybuch II wojny światowej w 1939 roku zamknął na długo bramy szkoły dla Polaków. Istniała tu szkoła niemiecka, do której uczęszczały dzieci obywateli niemieckich i volksdeutschów. Lokal szkolny mieścił się w budynku już dzisiaj nie istniejącym.
          W styczniu 1945 roku Niemcy zostali wypędzeni z okolic Ostrowa. Do kraju zaczęło powracać coraz więcej ludności wśród nich kierownik szkoły p. Józef Kolasa. Rozpoczęła się gorączkowa praca. Od kwietnia do połowy lipca 1945 roku uruchomiono w przyspieszonym systemie kursów naukę w klasach I - IV. Dla młodzieży starszej została zorganizowana nauka systemem wieczorowym. We wrześniu 1945 roku obowiązki kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej II stopnia powierzono p. Władysławowi Dudzie. Do roku 1949 szkoła w Lamkach była szkołą niepełną - pięcioklasową, a dopiero w 1951 uzyskała status szkoły pełnej-siedmioklasowej.
         W 1965 roku po raz pierwszy pojawił się problem rozbudowy szkoły. Od 1 września 1966 r. rozpoczęła się realizacja programu szkoły ośmioklasowej w istniejących trudnych warunkach lokalowych. W 1973 r. odszedł na emeryturę dyrektor szkoły p. Władysław Duda. Na okres jednego roku stanowisko to objęła p. Irena Kupczyk, a od 1974 r. dyrektorem została p. Lucja Hadryś. Rok 1975 przyniósł zmianę administracyjnego podziału kraju, w związku z tym szkoła podlegała odtąd Gminnemu Dyrektorowi Szkół. Gdy nadszedł rok 1983 stan najstarszego budynku uniemożliwiał jego eksploatację, zajęcia odbywały się w świetlicy wiejskiej w Świeligowie. Z inicjatywy p. Józefa Kubery, który pełnił funkcję Gminnego Dyrektora Szkół dnia 10 czerwca 1984 roku powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Lamkach. Z początkiem roku szkolnego 1984/1985 kierownictwo nad szkołą objęła p. mgr Maria Antczak, która stanęła równocześnie na czele komitetu budowy. Komitet Pomocy Szkole uzyskał środki finansowe na realizację inwestycji z różnych źródeł-Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kaliszu, Narodowego Czynu Pomocy Szkole, Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu, Urzędu Gminy w Ostrowie Wlkp.(bardzo duże zaangażowanie Wójta p. mgr Zygmunta Lubienieckiego) Rady Sołeckie wsi Lamki i Świeligów, składki społeczeństwa. Sprawami rozliczeń finansowych zajęła się społecznie p. Krystyna Kurzaj. Dużym zaangażowaniem wykazał się również ówczesny przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego p. Zygmunt Płonka. Młodzież szkolna czynnie uczestniczyła w pracach na rzecz szkoły. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wytrwałości p. dyr. Marii Antczak doprowadzono tę inwestycję do pomyślnego zakończenia.
          Dnia 2 września 1991 roku młodzież rozpoczęła zajęcia w nowym budynku. W roku szkolnym 1999/2000 w wyniku reformy szkoła została przekształcona na szkołę podstawową sześcioklasową i w tym samym budynku powstało Gimnazjum Publiczne w Lamkach. Na początku 2003 roku na emeryturę odeszła p. mgr Maria Antczak, do końca roku szkolnego obowiązki dyrektora szkoły pełniła p. mgr Alina Bartold.
          Od 1 września 2003 r. stanowisko dyrektora szkoły objęła p. mgr Małgorzata Konrad. Dnia 18 maja 2006 roku szkole nadano imię Jana Pawła II, a 20 czerwca 2008 roku przyjęła sztandar ufundowany przez Radę Rodziców.